Zajęcia terenowe w klasie 1b przyrodniczej

Dnia 09 czerwca 2017 r uczniowie klasy 1b przyrodniczej uczestniczyli w zajęciach terenowych w Parku przy ulicy Lubelskiej. Celem zajęć było kształcenie praktycznych umiejętności przyrodniczych takich jak prowadzenie obserwacji, dokonywanie pomiarów, wykonywanie obliczeń fizycznych i chemicznych, praca z planem, posługiwanie się przyrządami.

Zajęcia te były wzbogacaniem oferty dydaktyczno – wychowawczej szkoły, sprzyjały rozwijaniu zainteresowań przyrodniczych i badawczych, kształceniu umiejętności  pracy w grupie i integracji zespołu klasowego.

W zajęciach wzięło udział 19 uczniów. Scenariusz zajęć i karty pracy przygotowali nauczyciele przedmiotów przyrodniczych: z biologii p. D. Łataś, z chemii p. M. Węgrzyniak, z fizyki p. G. Wasąg, z geografii p. Maria Matejuk. Podczas lekcji w terenie nauczyciele przedmiotów przyrodniczych sprawowali nad uczniami  opiekę, odpowiadali na ich pytania, udzielali wskazówek.

Uczniowie pracowali w grupach 3 - 5 osobowych. Zadanie z biologii polegało na prowadzeniu obserwacji i rozpoznawaniu drzew, krzewów, roślin zielnych i ptaków. Zadanie z fizyki wymagało obliczenia prędkości z jaką biegł uczeń, na podstawie dokonanych przez uczniów pomiarów drogi i czasu, ze szczególnym uwzględnieniem jednostek tych wielkości fizycznych. W zdaniu z chemii uczniowie obliczali masę wody w jednym ze stawów po oszacowaniu jego wymiarów – szerokości, długości i głębokości. Do obliczeń wykorzystali gęstość wody podaną w różnych jednostkach. Z geografii utrwalili umiejętność zorientowania  planu Międzyrzeca na podstawie obiektów w terenie, ponadto wyznaczali azymut wybranych obiektów oraz posługując się taśmą, metodą kroków i „na oko” szacowali odległości do obiektów np. kapliczki, pałacu, drzew pomnikowych.   

Uczniowie i nauczyciele wysoko ocenili walory edukacyjne lekcji w terenie - wykazali się umiejętnym łączeniem wiedzy teoretycznej z praktycznymi działaniami, współpracą ze sobą i nauczycielami oraz dużym zaangażowaniem.

Maria Matejuk i Marta Węgrzyniak

Galeria zdjęć